+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Afazija je stečeni poremećaj govora i ili jezika koji nastaje kao posledica moždanog oštećenja.

Kako se Afazija ispoljava?

Zavisno od dela moždanog oštećenja simptomi se mogu ispoljiti neposredno pre ili nakon oštećenja.

Simptomi afazije:

-nemogućnost govora
-gubitak sposobnosti razumevanja
-ponavljanje
-imenovanje
-čitanje
-pisanje
-nemogućnost nalaženja reči
-agramatizam
-nedovoljna produkcija reči i izraza
-zamena jedne reči drugom…

Afaziju pored jezičkih poremećaja prate i sledeće teškoće:

  • teškoće sa doživljajem sredine, koncentracijom, pamćenjem
  • ne mogu da rade 2 stvari istovremeno

Mogu i ne moraju biti pratioci afazije:

  • teškoće sa pamćenjem
  • teškoće sa  jedenjem, pijenjem, gutanjem
  • gubitak vida u jednoj strani vidnog polja
  • promena reakcija na iste događaje  usled teškoća sa kontrolom emocija

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnostiku sprovodi logoped kliničkom procenom komunikativnih sposobnosti i primenom standardizovanih mernih instrumenata (Test verbalne fluentnosti, BOSTON…)

Kako se leči Afazija?

Nakon određivanja tipa poremećaja pristupa se afaziološkom tretmanu radi vraćanja u pređašnje stanje govorno jezičkih sposobnosti i uspostavljanja funkcionalne komunikacije.

Dužina tretmana zavisi od životne dobi, obrazovnog nivoa, psihoemocionalne očuvanosti, podrške porodice, vremena početka tretmana.

Veliki broj osoba sa afazijom u nekom trenutku su bile na bolničkom lečenju, najčešće odmah nakon što je došlo do oštećenja mozga. U većini slučajeva im je potrebna dodatna pomoć i podrška, pri čemu je jako važan savet lekara za dodatne informacije i tretmanske mogućnosti .

Tretmane sprovodi logoped afaziolog kroz individualni ili grupni rad 2-3puta nedeljno.

Milena Mesterovic

Autor: Milena Mešterović 
dipl. defektolog surdopedagog – logoped

Diplomirala 2009 na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na katedri za surdologiju.
Naučno praktične radove izlagala na brojnim konferencijama u zemlji i regionu, posebno ističe projekte sa Slovenijom finansirane od strane EU.
Od 2011 zaposlena u Spec. školi sa domom učenika Bubanj gde radi sa gluvom i nagluvom decom, decom autističnog spektra, decom sa Daunovim sindromom.
Privatnom praksom aktivno se bavi od 2014. godine.

Podelite prijateljima